By admin | Category Ngữ Pháp | Oct 14th, 2017

Thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn cũng là một trong những phần ngữ pháp căn bản chúng ta cần nắm, thường gặp trong kỳ thi. Hiểu rõ được các thì trong tiếng anh gúp bạn đọc hiểu và làm bài tập tốt hơn.

  Tương Lai Hoàn Thành Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn
1. Cấu trúc S + will have + PII S + will have been + Ving
2. Cách sử dụng

- Diễn tả 1 hành động sẽ hoàn thành tất vào 1 thời điểm cho trước ở tương lai.

+ I'll have finished my work by noon

+ They'll have buit that house by July next year.

+ When you come back, I'll have written this letter.

- Diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai.

+ By November, we'll have been living in this house for 10 years.

+ By March 15th, I'll have been working for this company for 6 years.

3. Dấu hiệu nhận biết

Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm

- By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow)

- By then

- By the time

Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm

- By ... for (+ khoảng thời gian)

- By then

- By the time

Bài tập áp dụng

Câu 1: I hope it ________ (stop) working by 5 o'clock afternoon.

A. will have stopped

B. will have been stopping

Câu 2: By next month I ________ (leave) for India

A. will have left

B. will have been leaving

Câu 3: The film ______ (end)by the time we get there.

A. will have ended

B. will have been building

Câu 4: They ________(build) a house by June next year.

A. will have built

B .will have been building

Câu 5: I'm sure they ________ (complete) the new road by September.

A. will have completed

B. will have been completing

Câu 6: In two years from now, the contract ______ (come) to an end.

A. will have come

B. will have been coming

Câu 7: By the end of December, John _______ (work) as a reporter for ten years.

A. will have worked

B. will have been working

Câu 8: By the time you arrive ,I _______ (finish) writing an essay.

A. will have finished

B. will have been finishing

Câu 9: He certainly _______ (not/do) all his homework by ten tonight.

A. won't have done

B. won't have been doing

Câu 10: By november I ________ (be) here for one year.

A. will have worked

B. will have been working